برچسب: دارو

تهیه داروهای کمیاب با سامانه تبادل دارو داروباکس

خبر

داروی تتراکائین موضعی

دارویی

بهترین زمان مصرف شربت کلسیم برای کودکان و بهترین نوع آن کدام است؟

دارویی

داروی کلرمتین | مکلورتامین ( تزریقی ) | کاربرد ، مقدار و روش مصرف ، عوارض جانبی و میزان مصرف | Chlormethine injection | Mechlorethamine

دارویی

بوتاکس دیستون | Dyston Botax

دارویی

آمپول سینورا | Cinnora Amp

دارویی

کرم منوبنزون | Monobenzone Cream

دارویی

آمپول ویزودیکس | Visodix Amp

دارویی

تایکرب | TYKERB

دارویی

اپدیوو |OPDIVO

دارویی

رلپاکس | RELPAX

دارویی

وریکونازول | Voriconazole

دارویی